Internetprotocol Dr. A. Kuyperschool

Inleiding

Het Internet is een wereldwijd samenstel van tienduizenden computers en computernetwerken, zonder centrale controle of eigenaar. Een onbegrensde informatiebron en tegelijk ook communicatiemedium. Hierin schuilen naast mogelijkheden ook bedreigingen. In dit protocol zetten we daarom uiteen, hoe we met dit medium om willen gaan.

Privacy

Bij het inschrijven van nieuwe leerlingen ontvangen de ouders van de school een schoolgids, waarin melding gemaakt wordt van het bestaan van onze website. Op onze homepage worden o.a. werkstukjes van kinderen geplaatst. De ouders worden, via het inschrijvingsformulier, in de gelegenheid gesteld tegen publicatie van foto’s waarop hun kind(-eren) staan en werk, gemaakt door hun kinderen, bezwaar te maken. Degene die de site onderhoudt verzamelt de namen van deze ouders en plaatst ze op een lijst. Deze lijst wordt telkens geraadpleegd als er werkstukjes op de site geplaatst worden. Het werk van kinderen, waarvan de ouders bezwaar maakten, wordt dientengevolge niet op de homepage gepubliceerd.
Ouders die hierop willen terug komen moeten in de loop van de jaren dit zelf aangeven.
Bij vermelding op de homepage van persoonlijke gegevens van hen die bij de school zijn betrokken wordt volstaan met vrij verkrijgbare informatie (telefoonboekinformatie). Alleen met toestemming van betrokkene wordt nadere informatie gepubliceerd.
Bij publicatie van informatie op de homepage, kan een betrokkene bezwaar tegen maken, door deze bezwaren via e-mail en/of schriftelijk bekend te maken aan de school.

Het gebruik van het World Wide Web

Begeleidend confronteren
Het gebruik van het internet als informatiemiddel is een faciliteit die alle leerlingen onder de knie moet krijgen. Hierbij passen we de strategie van het begeleidend confronteren” toe. “Begeleidend confronteren” houdt in dat je kinderen leert omgaan met internet, zoals het is. Internet is een afspiegeling van de maatschappij. Net als in de maatschappij moeten kinderen leren wat goed is en wat niet goed is, wat kan en wat niet kan. Zoals je ze leert om te gaan met televisie en druk verkeer, zo moet dat ook met het Internet: onder begeleiding en stapje voor stapje. We bespreken met de leerlingen de ins en outs van het internet. Op deze manier voeden we ze op naar de waarden en normen die op onze school gelden.

Heel belangrijk is het dat leerkrachten zelf beschikken over voldoende internetvaardigheden Leerkrachten moeten kunnen surfen (o.a. omgaan met zoekmachines), e-mailen, chatten en bekend zijn met het verschijnsel van nieuwsgroepen.
Docenten moeten zich bewust zijn van de mogelijke risico’s, die internetgebruik met zich meebrengt.
We proberen er voor te zorgen dat kinderen positieve ervaringen krijgen met Internet. We volgen van de verrichtingen van de kinderen en vragen / kijken wat ze gedaan hebben.
We spreken ook af dat er sancties volgen bij het overtreden van de vast gestelde internetregels.

Portalsites/zoekmachines
Door gebruik te maken van portalsites en zoekmachines, die je alleen maar toegang geven tot vooraf gescreende sites die geschikt zijn bevonden voor leerlingen, kunnen we internet gebruik veiliger maken.

Websites en privacy
Ook m.b.t. de website van onze school is het wenselijk regels op te stellen.
Op onze website worden bijvoorbeeld werkstukjes en foto’s geplaatst van leerlingen.
De ouders moeten in de gelegenheid worden gesteld toestemming te verlenen voor publicatie van het werk van hun zoon of dochter; ook voor het plaatsen van foto’s waarop het kind te zien is, dient toestemming te worden verleend.

De webmaster verzamelt de namen van deze ouders en plaatst ze op een lijst. Deze lijst wordt telkens geraadpleegd als er werkjes en/of foto’s geplaatst worden. Deze werkjes en/of foto’s worden dan niet gepubliceerd.

Ouders kunnen hun bezwaar ook weer herroepen.
Bij de publicatie van materiaal van kinderen op het internet moeten geen achternamen worden vermeld.
Bij publicatie van informatie zal (strikt) persoonlijke informatie worden weggelaten.
Bij vermelding van persoonlijke gegevens van hen die bij de school zijn betrokken, zal nooit meer worden gepubliceerd dan vrij verkrijgbare informatie.
Bij publicatie van informatie, waar een betrokkene bezwaar tegen maakt, zal de webmaster deze informatie op verzoek verwijderen.

Internet op school
De kinderen van onze school kunnen gebruik maken van internet. Wij hebben ervoor gekozen de kinderen vanaf groep 5 die mogelijkheid te bieden. Kinderen maken gebruik van internet ter verrijking van het onderwijs: om informatie te zoeken. De software die in ontwikkeling is verwijst meer en meer naar internetsites voor aanvullend, actueel of alternatief materiaal. Internetactiviteiten worden hiermee steeds meer onderdeel van methodes en leergangen. De software bij methodes kan door kinderen ook via Internet benaderd worden.

Gebruiksvoorwaarden
Als school spreken we met leerlingen en personeel gebruiksvoorwaarden af.

De volgende zaken zijn niet gewenst:
Internet sites bezoeken die obscene, tot haat opruiende of anderszins aanstootgevende informatie bevatten. Obscene of lasterlijke informatie of informatie die tot doel heeft andere personen te ergeren, kwellen of intimideren, verzenden of ontvangen.
Tijd besteden aan zaken die geen verband houden; niets te maken hebben met het onderwijs.
Persoonlijke opvattingen als opvattingen van de school voorstellen.
Het Internet gebruiken voor gokken of onwettige activiteiten.
Ontoelaatbare opmerkingen, voorstellen of materialen vervaardigen of op het Internet plaatsen.

Commerciële software of materiaal waarop copyright berust in strijd met dat copyright uploaden, downloaden of anderszins overbrengen.
Software of computerbestanden downloaden zonder de maatregelen voor bescherming tegen virussen te nemen die door de leiding van de school zijn goedgekeurd of voorgeschreven.
De normale werking van het netwerk opzettelijk verstoren, waaronder tevens wordt verstaan het verspreiden van computervirussen of van netwerkverkeer van grote omvang over langere tijd, waardoor anderen wezenlijk worden gehinderd bij hun gebruik van het netwerk.

Vertrouwelijke informatie of informatie die eigendom is van personen of instellingen bekend maken of publiceren. Dergelijke informatie bestaat onder meer uit, maar is niet beperkt tot: databases van de instelling en de daarin opgeslagen gegevens, computersoftware, toegangscodes voor computernetwerken en persoonlijke gegevens van leerlingen.
Zonder uitdrukkelijke toestemming bestanden, uitvoer of gebruikersnamen van andere personen openen, wijzigen of gebruiken.
Ander gebruik van het Internet/Intranet of van netwerkbronnen dat door de leiding van de school of de netwerkbeheerder als ongepast wordt aangemerkt.

Internetregels (internet protocol)
Op school hebben we internet. Dit betekent dat alle kinderen op het internet kunnen zoeken en dingen uit kunnen printen. Om te zorgen dat er op school veilig met internet gewerkt kan worden, spreken we het volgende af:

  • Regel 1: Als je op het internet wilt, moet je dat eerst vragen.
  • Regel 2: Als je iets uit wilt printen, moet je dat ook eerst vragen.
  • Regel 3: Als je je niet aan de regels houdt, mag je niet meer op internet

Afspraken
Samen met de kinderen en de leerkrachten hebben wij een aantal afspraken gemaakt:

Gedragsafspraken met de kinderen
Geef nooit persoonlijke informatie door op Internet, zoals namen, adressen en telefoonnummers, zonder toestemming van de leerkracht.
Vertel het je leraar meteen als je informatie tegenkomt waardoor je je niet prettig voelt of waarvan je weet dat dat niet hoort. Houd je je aan de afspraken, dan is het niet jouw schuld dat je zulke informatie tegenkomt.
Leg nooit verdere contacten met iemand zonder toestemming van je leraar.
Spreek van tevoren met je leraar af wat je op internet wilt gaan doen.

Afspraken met de leerkrachten
Internet wordt gebruikt voor opbouwende educatieve doeleinden.
Sites die wij kinderen willen laten gebruiken worden eerst door de leerkracht bekeken.
Er worden geen sites bekeken die niet aan onze fatsoensnormen voldoen.

Er wordt aan de kinderen uitgelegd waarom zij bepaalde sites wel of niet mogen bekijken.
De leerkracht draagt zorg voor een omgeving waarin kinderen open kunnen vertellen wanneer zij op een ongewenste, onbedoelde site komen. Het is meestal immers niet hun schuld.
Regels en wetten met betrekking tot copyright worden in acht genomen.

Informatie die terug te voeren is op leerlingen mag niet op het openbare deel van het net terechtkomen.
Namen in combinatie met foto’s van kinderen worden niet op het net gepubliceerd. In voorkomende gevallen alleen met toestemming van de ouders. Ook voor het publiceren van individuele foto’s wordt eerst toestemming gevraagd.

Voor e-mail geldt ook het briefgeheim, maar op grond van hun pedagogische verantwoordelijkheid mogen de leerkrachten e-mail van leerlingen bekijken

Oktober 2008.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een antwoord