Intern Begeleider

De intern begeleider heeft een speciale rol in de basisschool. Net als een leerkracht heeft zij de opleiding voor leerkracht gedaan, maar daarnaast is ook de opleiding interne begeleiding verplicht.

De intern begeleider gaat niet zelf met kinderen oefenen, dat doet de Remedial Teacher of meestal de leerkrachten zelf in hun klas. Als dat nodig is, doet ze soms wel een onderzoekje bij een kind, maar we proberen dat de leerkracht zelf te laten doen. Die blijft verantwoordelijk voor de kinderen uit haar klas. De leerkracht voert ook de gesprekken met de ouders. De IB’er is hiervan wel op de hoogte.

Alleen als de zorg erg groot is of de samenwerking tussen ouders en leerkrachten niet meer soepel verloopt, komt de IB’er bij de gesprekken zitten. De leerkracht blijft verantwoordelijk.

Voor de intern begeleider zijn een zevental competenties vastgesteld. Dit zijn:

 1. Andragogisch (het begeleiden van volwassenen)
 2. Methodologisch (taken in verband met onderzoek)
 3. Beheersmatig
 4. Organisatorisch
 5. Innovatief (vernieuwend)
 6. Externe samenwerking (professionals buiten de school)
 7. Zelfreflectie

Hieronder staan een aantal voorbeelden genoemd om een idee te krijgen wat de intern begeleider de hele dag doet.

1. Andragogisch:

 • Voeren van groepsbesprekingen met de leerkrachten
 • Observeren van leerlingen in klassensituaties, bespreken van de observatie met de leerkracht, adviseren ten aanzien van vervolgstappen
 • Helpen van de leerkracht bij het opstellen van groepsplannen en individuele plannen
 • Probleem verkennende gesprekken voeren met de leerkrachten waarbij de leerkracht de verantwoordelijkheid houdt
 • Leerkrachten ondersteunen bij gesprekken met ouders van zorgleerlingen
 • Leiden van vergaderingen, geven van presentaties, verslaglegging, voortgangsoverleg en begeleidingsgesprekken voeren

2. Methodologisch:

 • Bepalen of extra onderzoek nodig is en dit organiseren
 • De toelaatbaarheid van zij-instromers tot de school onderzoeken
 • Samen met de leerkracht, ouders, directie en eventueel ingeschakelde instantie onderzoeken of aanmelding bij het speciaal (basis) onderwijs wenselijk of noodzakelijk is
 • Verzamelen van toets gegevens en deze analyseren
 • Interpreteren van gegevens inspectiebezoeken
 • Analyseren van de didactische leerlijnen binnen de school en de mogelijkheden tot verbetering hiervan onderzoeken

3. Beheersmatig:

 • Onderhouden van het programma Dot Com
 • Leerlingvolgsysteem actueel houden
 • Ontwerpen van beleidsstukken en deze school specifiek maken
 • Zorg dragen voor dossiervorming

4. Organisatorisch:

 • Coördineren van de leerlingenzorg op schoolniveau en het opstellen van procedures, protocollen, regels en afspraken
 • Bewaken van de procedures en toezien op het naleven van de afspraken
 • Opstellen van een toets kalender
 • Bewaken van het opstellen van handelingsplannen
 • Coördineren van de verwijzing van een leerling voor externe zorg
 • Coördineren van de activiteiten met betrekking tot de schoolverlaters
 • Zorg dragen voor samenwerking en afstemming tussen school en externe partijen

5. Innovatief:

 • Opstellen van een zorgplan voor de school aan de hand van kwaliteitscriteria en deze vertalen naar actieplannen
 • Het team op de hoogte stellen van de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van zorgverbreding, materialen, methodes
 • Opstellen van kwaliteitsrapportages
 • Zorgen voor kennisoverdracht bij inhoudelijke vergaderingen
 • Samen met andere intern begeleiders en externen bovenschools beleid ontwikkelen

6. Externe samenwerking:

 • Toezien op goed contact tussen ouders en school als basis voor een goede samenwerking
 • Met ouders/ verzorgers en de leerkracht overleggen over hun kinderen om een optimale afstemming en gedeelde verantwoordelijkheid mogelijk te maken
 • Met ouders/verzorgers en de leerkracht de aanmelding bij externe hulpverlenende instanties bespreken
 • De aanvraag van een leerling gebonden financiering en leerwegondersteunend onderwijs bij de Commissie van Indicatiestelling of de Permanente Commissie Leerlingenzorg begeleiden
 • Het proces van plaatsing coördineren en afstemmen
 • Participeren in externe netwerken zoals het Zorg- en Adviesteam, regionaal netwerk en Samenwerkingsverband
 • Informatie uitwisselen met (bovenschoolse) onderwijsinstellingen zoals de rijksinspectie, de leerplichtambtenaar, Bureau Jeugdzorg en Advies – en Meldpunt Kindermishandeling

7. Zelfreflectie:

 • Vormgeven aan haar functie van intern begeleider en deze ontwikkelen binnen de context van de schoolorganisatie
 • Op een planmatige manier aan haar verdere ontwikkeling werken
 • Zich op de hoogte stellen van nationale en internationale ontwikkelingen in het onderwijs en speciaal op haar vakgebied

Als u naar aanleiding van dit stukje nog vragen heeft, kom dan gerust even langs. Ik ben (meestal) aanwezig op dinsdagmiddag en woensdag de hele dag.

Met vriendelijke groet,

Juf Nicole

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een antwoord